Månadsarkiv: januari 2011

Eskimå

En eskimå vid sin igloo!

Är det någon som inte fått tillräckligt av det vackra vita byggmaterialet kan ni få till bortslumpningspris härifrån! 😀

Här har vi så det räcker nu!

Trevlig söndagkväll! 8)

Annonser

Diskriminering

Artikel 21 – Icke-diskriminering:
1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden.
2. Innom tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i de fördragen, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

God natt sov gott! 8)

Jämlikhet

Artikel 20 – Likhet inför lagen:
Alla människor är lika inför lagen.

Det är ju självklart, så behövs det verkligen en sådan artikel? Och behandlas alla människor lika fast artikeln finns, någon som vet? 😮

Inte mycket jag uträttar nuförtiden, om jag inte sitter vid datorn sitter jag på soffan alldeles handfallen, slö, slapp och likgiltig, som av bilden synes!  8)

                              Ha en bra fortsättning på dagen alla önskar Ima! 😀

Asyl och utvisning

Artikel 18 – Rätt till asyl:
Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Artikel 19 – Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning:
1. Kollektiva utvisningar skall vara förbjudna.
2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestaffning eller behandling.
********************************************************************
Kanske snön är bara småsaker att klaga på när man annars får känna sig trygg i sitt eget land i EU och inte behöver fly eller söka asyl i annat land. Något utvisningshot har jag inte heller fått, ännu!

Njut av snön och ha en skön dag! 🙂

Symöte

Håller på att glömma bort ”mina grundläggande rättigheter i EU”!

Artikel 16 – Näringsfrihet:
Näringsfrihet skall erkännas i enlighet med gemenskapsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 17 – Rätt till egendom:
1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga öve den och att testamentera bort den. Ingen får  berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust vid lämplig tidpunkt. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.
2. Immateriell egendom skall vara skyddad.

 Såja , vad som menas med immateriell egendom har jag inte ritkigt på klart, liksom mycket annat i EU som också övergår mitt ringa förstånd! 8) Men ha en bra dag gott folk!  Nu far jag på symöte! 😀

Glad i dag

Läste en kolumn i dag av en klok man om tvåspråkigheten och jag blev riktigt glad. så borde alla tänka i Finland, både de som är födda som enspråkiga finnar  och finlandssvenskar. Jag citerar: ”Ju mera man lär känna andra språk, dessto vackrare, nyansrikare och mera rytmiskt låter det.” För att inte tala om nyttan av att förstå och göra sig förstådd på ett annat språk än det egna. Vidare skriver han: ”För oss finskspråkiga finländare har den svenskspråkiga befolkningen och dess språkkunskaper varit och kommer fortsättningsvis att vara till oerhörd nytta. Handels- och kulturkontakterna till de övriga nordiska länderna är för oss ytterst viktiga. Där är exportspråket svenska och inte engelska”

Hoppas bara att Aatto Ainali också har skrivit samma kolumn på finska och skickat den till finska tidningar! Som avslutning skriver han hur mycket nytta han och hans döttrar haft av svenska också utomlands. ”Vi ids inte längre tala om tvångssvenska. Det lönar sig inte att såga av sin egen gren. Det är på oss finskspråkigas ansvar att Finland förblir tvåspråkigt också i framtiden. Förhoppningsvis äger majoriteten den visdomen.”  Så skriver en klok finsk man! 8)

Slöat

I går var det för kallt att gå ut, i dag var det råskväder och han som var ut en runda sa att det blåste förskäckligt kallt. Men när jag har skrivit det här färdigt ska jag gå ut, (har jag tänkt!) Slöa påminner om snöa bara en bokstav som skiljer!  Och slöat är precis vad jag har gjort i dag tillsammans med Anna-Lena Laurén och hennes bok: Sedan jag kom till Moskva. Men nu går jag ut! 😀